арап

 • 161баракан — (арап barakan) 1. ткаенина од кострушина и волна или од камилско влакно многу збиена и тешка, слична на платно, 2. широк арапски фустан од таква ткаенина …

  Macedonian dictionary

 • 162бедуина — (арап badawyyun) женска наметка слична на арапската носија …

  Macedonian dictionary

 • 163бедуини — (арап badawyyun) мн припадници на арапски номадски племиња што живеат во Арабија и северна Африка …

  Macedonian dictionary

 • 164безистен — (арап bezistan) пазар, пазариште, покриена чаршија …

  Macedonian dictionary

 • 165билјур — (арап ballur) 1. мин горски кристал, кристализиран безбоен кварц, 2. сјајно, точено стакло, кристал …

  Macedonian dictionary

 • 166божур — (арап. busur) бот. долгогодишно растение со големи, обично црвени цветови (лат. Poenia officinalis) …

  Macedonian dictionary

 • 167бурда — (арап. burda) наметка, претежно од волна …

  Macedonian dictionary

 • 168бурнус — (арап. burnus) долга и широка наметка со качулка, обично од бела волнена ткаенина, што ја носат Арапите …

  Macedonian dictionary

 • 169вахабит — (арап.) приврзаник на религиозно движење во Арабија кое, кон средината на 18. век, под водство на Мухамед ибн Абд ел Вахаб, се стремело да го врати исламот кон првобитната чистота и едноставност …

  Macedonian dictionary

 • 170ваџиби — (арап.) мн. строги верски должности кај муслиманите, но помалку задолжителни од фарзовите …

  Macedonian dictionary

 • 171гази — (арап. gazi) јунак, херој, воин, победник (во војна) почесен наслов на исламските победнички војсководци …

  Macedonian dictionary

 • 172галабија — (арап.) бела наметка кај Египканите, Арапите и др …

  Macedonian dictionary

 • 173гамар — (арап.) вид црвено ориентално вино …

  Macedonian dictionary

 • 174гор — (арап. ghor) длабока долина во пустинските краишта …

  Macedonian dictionary

 • 175дакма — (арап. dakhma) назив за кулите на молкот , кули во Иран и Индија на кои Парсите ги положуваат телата на покојниците за да ги изедат грабливите птици …

  Macedonian dictionary

 • 176денга — (арап.) мед. многу заразна болест се јавува повремено во топлите краишта, само лете, како ненадеен напад на треска …

  Macedonian dictionary

 • 177ебн — (арап.) син (пред некое друго име, на пр., ебн Јашар = син на Јашар, меѓу две имиња се пишува бен, на пр., Муса бен Јашар = Муса син на Јашар) …

  Macedonian dictionary

 • 178елеми — (арап.) жолта смола од разни тропски дрвја се употребува за производство на лакови, фирнајс, мевлеми и др …

  Macedonian dictionary

 • 179еликсир — (арап. el iksir) 1. најфин екстракт од некоја материја 2. камен на мудроста 3. некогаш: лековита напивка составена од поголем број едноставни лекови и превриена 4. денес: лек во малку попуст облик што се дава во капки …

  Macedonian dictionary

 • 180зенит — (арап. samt) 1. највисока точка на небото, онаа што стои вертикално над темето на посматрачот 2. фиг. највисока точка, највисок степен, највисоко подрачје врв на нешто …

  Macedonian dictionary